TMGD Üzerine çeşitli kavramlar.....

Aşağıda sizler için Tehlikeli Madde Güvenliği Danışmanlığı, TMGD üzerine çeşitli kavram ve maddelerle ilgili sıkça sorulan sorulan cevaplarını derledik. Aşağıda olmayan ve öğrenmek istediğiniz herhangi bir konu ile ilgili bize iletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

TMGD, tehlikeli maddeler ile iştigal eden firmalara, yaptıkları işlemleri, ilgili mevzuat hükümlerine ve Uluslararası anlaşmalara uygun bir şekilde yapmaları için danışmanlık yapmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından sertifika ile yetkilendirilmiş gerçek kişidir.

Danışmanın asıl görevi, işletme başındaki kişinin sorumluluğu altında, yapılan işin gereklilikleri kapsamında en uygun araç ve faaliyetleri belirleyerek kullanımını sağlamak ve en güvenli yolla bu faaliyetin yönetimini kolaylaştırmaktır. İşletme içerisindeki faaliyetler göz önüne alındığında bir danışmanın başlıca görevleri hem ADR’de hem de ilgili yönetmelikte ayrıntılı olarak tanımlanmıştır.

Bir işletmenin kendi bünyesinde TMGD bulundurması, herhangi bir problem karşısında tüm sorumluluğu tamamen kendisinin yüklenmesi anlamına gelirken, dışarıdan TMGD hizmeti alması durumunda yaşanacak bir problem karşısında sorumluluk tamamen hizmet aldığı TMGD firmasında olacaktır. Ayrıca dışarıdan hizmet alındığında hizmet alınan firmanın sektörel bilgisi ve uzmanlığı çeşitlilik göstereceği için, çözüm üretmek daha hızlı ve kolay olacaktır.

Tehlikeli maddeleri dolduran, boşaltan, paketleyen, gönderen, yükleyen, alıcı ve tank konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmeler ile miktarına bakılmaksızın Sınıf 1, Sınıf 6, Sınıf 7 kapsamındaki tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmeler TMGD bulundurmak zorundadırlar.

Boya fabrikaları, Demir Çelik firmaları, plastik, metal, ilaç, kimyevi madde, havai fişek, yapı kimyasal malzemeleri, kauçuk, civa, silikon, kolonya, parfüm vb. üreten, taşıyan, depolayan firmalar, hastaneler, oteller, atık tesisleri, gübre fabrikaları,  belediyeler ve daha birçok üretim yapan, taşıyan, depolayan firmalar TMGD çalıştırmak zorundadırlar.

Hayır, sadece tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı yapılabilecek ve hizmet ücretleri yükselecektir. TMGD yanında başka işlerde yapılamayacağı için TMGD hizmeti alacak işletmelerde bu işin ciddiyetini ve önemini görmek için daha fazla hizmet alabilecektir. Detaylı bilgi için tıklayın.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları, ADR mevzuatına ve bu kapsamda düzenlenmiş ulusal mevzuata çok iyi hakim olmalıdırlar. İşletmeleri uymaları gereken kurallar konusunda yönlendirirken kuralları doğru belirlemelidirler. Firma çalışanlarına gerekli eğitimleri zamanında ve standartlara uygun bir şekilde vermelidirler.

24.10.2013 tarih ve 28801 sayılı resmi gazetede yayınlanmış, Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik ve ADR kapsamında tehlikeli maddelerin karayolu ile taşımacılığında faaliyet gösteren işletmecilerin alması gereken belgedir.

Tehlikeli maddeleri dolduran, boşaltan, paketleyen, gönderen, yükleyen, alıcı ve tank konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmeler ile miktarına bakılmaksızın Sınıf 1, Sınıf 6, Sınıf 7 kapsamındaki tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmeler TMFB almak zorundadırlar.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak isteyen firmalar, işletmenin bulunduğu bölgenin bağlı olduğu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine istenen evraklarla beraber başvurmalıdırlar. Evraklar ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız…

TMGD ataması, e-devlet üzerinden Ulaştırma Bakanlığı paneli aracılığıyla firma vergi numarası ve danışman bilgilerinin sisteme girilerek karşılıklı onaylanması ile gerçekleştirilir.

İşletmede sorumlu olarak görev yapan TMGD; taşıma, yükleme, veya boşaltma sırasında meydana gelen bir kazanın cana mala ve çevreye zarar vermesi durumunda; kaza hakkında bilgi toplayarak bünyesinde görev yaptığı TMGDK’ye ve danışmanlık hizmeti verilen işletme yönetimine bir kaza raporu hazırlar. TMGD tarafından hazırlanan bu rapor, bir ay içerisinde işletme veya TMGDK tarafından İdareye www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden gönderilir. Bu rapor Uluslar arası veya ulusal mevzuat kapsamında işletme yönetimi tarafından yazılması gereken raporun yerine geçmez.

Tehlikeli maddeler taşındığından, mutlaka kapalı bir şekilde (dökme taşımalar hariç) taşınmalıdır. Tehlikeli madde paketleri; normal şartlar altında, maddeler dışarıya sızmayacak şekilde imal edilmiş ve kapatılmış olmalıdır. Paketler yapılarına ve kapasitelerine göre farklılık göstermektedir. Tüm maddeler UN onaylı ambalajlarda paketlenmek zorundadır. Bu işaret; Test Detaylarını, Üretim Tarihi, Onaylayan Ülke vb. içeren bir kodlama sistemi ardında yer almaktadır.

Tehlikeli madelerin karayolu ile taşınmasında kullanılacak araçların alması gereken  ADR bölüm 9 da belirlenen ve taşıtın tescil edildiği ülkenin yetkili otoritesi veya yetkili otorite tarafından yetkilendirilmiş kuruluş tarafından verilen belgedir. T9 belgesi veya pembe şeritli belge olarak adlandırılır.

Genel olarak tehlikeli madde taşımacılığında kullanılacak ambalajların, IBC’lerin, büyük ambalajların, tankların, konteynerlerin ve araçların ADR’de belirlenen standartlara uygun olarak üretildiğini gösteren sertifikasyona ADR onayı denmektedir.

Firmaların Uluslar arası ADR mevzuatına uygun olarak yükümlülük ve eksikliklerinin TMGD ler tarafından raporlanıp ilgili firmaya sunulmasıdır. Bu sistem, firmanın hizmet alma sürecini kolaylaştırırken, Bakanlık tarafından yapılacak denetimlerde karşılaşılacak eksikliklerin önceden saptanarak önlem alınmasını sağlamaktadır.

ADR (Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması) tehlikeli maddelerin, insan sağlığına ve çevreye zarar vermeden, güvenli ve düzenli bir şekilde kamuya açık karayolları ile taşınmasını sağlayan bir sözleşmedir.  ADR, 30 Eylül 1957 tarihinde Cenevre’de Avrupa Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Sekreterliği (UNECE) himayesinde hazırlanmış ve 29 Ocak 1968 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Tehlikeli maddelerin taşınması esnasında meydana gelen kazaların önüne geçilmesi ve kaza sonuçlarının en aza indirgenmesi amacıyla taşımacılık kural ve standartlarını belirler.ve kişilere, mülklere ve çevreye verilen zararın amacıyla yürürlüğe giren bir anlaşmadır.

Eğitimler, işletmeye TMGD hizmeti sunan kişiler tarafından verilmektedir.

Tehlikeli maddelerin taşınması ve ilgili operasyonlarla görevlendirilmiş çalışanlar görev ve sorumluluklarına uygun olarak eğitim almalıdırlar. ADR uyarınca eğitimler 3 başlık altında gerçekleştirilir. Genel bilinçlendirme eğitimi, doğrudan tehlikeli maddeler ile temasta olmasalar dahi tehlikeli maddelerin yapısı, ulusal ve Uluslar arası mevzuatlar ve acil durumlarda yapılması gerekenler hakkında olup, tüm personelin alması gereken bir eğitimdir. Göreve özgü eğitim, doğrudan tehlikeli madde operasyonlarında görev alan personelin alması gereken eğitimdir. Emniyet eğitimi ise tehlikeli maddelerle ilgili güvenlik ve emniyet konularının anlatıldığı ve ilgili tüm personlein alması gereken bir eğitimdir.

ADR eğititmi, tehlikeli maddelerin türleri, yapıları, acil durumlarda yapılması gerekenler , ulusal ve Uluslar arası mevzular uyarında uyulması gereken kurallar ile işletme yükümlülüklerinin anlatıldığı, ilgili tüm personlin alması gereken eğitimdir. Eğitim katılım tutanakları ve yapılan değerlendirme sınavlarının arşivlenmesi gerekmektedir.

Tehlikeli malların taşınması ve ilgili operasyonları dahilindeki işletme faaliyetleri konusunda yıllık olarak işletme idaresine sunulması gereken rapora yıllık faaliyet raporu denir. İşletmelerin bir yıl içerisinde iştirak ettikleri tehlikeli maddelerle ilgili bilgilerin, idareye bildirilmesi şeklinde hazırlanan faaliyet raporu, yıl sonu itibari ile ilk üç ay içerisinde hazırlanmak ve ibraz edilmek zorundadır. İşletmeye hizmet veren TMGD tarafından e-devlet üzerinden işletme adına sisteme girilir.

Tehlikeli madde veya parçaların Birleşmiş Milletler örnek düzenlemelerinden alınmış dört basamaklı tanımlama numarasıdır.

ADR’nin 5.4.3. kısmında belirtildiği şekilde, gönderen tarafından sürücüye verilmek üzere hazırlanan ve taşıma esnasında oluşabilecek bir kaza durumunda alınacak tedbirlerle taşınan maddeler ile ilgili özelliklerin yazılı olduğu belgedir.

Gönderenin ve alıcının isim ve adres bilgilerinin bulunduğu, tehlikeli maddenin miktarı, UN numarası, paketleme grubu, tünel kısıtlama kodu vb bilgileri içeren, gönderen tarafından düzenlenen ve şöförün yanında bulundurması gereken belgedir.

Taşıma ünitelerinde bulunması gereken teçhizatlar; her araç için, tekerleğin çapı ve taşıtın azami kütlesine uygun büyüklükte en az bir takoz, iki adet kendi başına durabilen ikaz işareti, göz durulama sıvısıdır. İlaveten her bir araç personeli için, bir uyarı yeleği (EN 471 standardında açıklandığı şekilde), kıvılcım çıkarabilecek metal bir yüzeyi bulunmayan (ex-proof) portatif aydınlatma aparatı, bir çift koruyucu eldiven ve göz koruyucu donanımdır. Bazı sınıflar için gereken ilave koruyucu teçhizatlar ise, araç personelinden her bir kişi için bir acil durum maskesi, kürek, kanalizasyon örtüsü ve toplama kabıdır. Araçların maksimum izin verilen brüt kütlesine göre yeterli sayıda ve kapasitede yangın söndürme cihazları bulunmalıdır.

Bu ve daha fazla sorunuz için; işletmenize özel TMGD hizmeti almanız gerekmektedir. Asya TMGD ‘den danışmanlık sözleşmesi kapsamında işletmenize özel Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hizmeti alabilirsiniz.

TMFB Ek-3 raporu; Tehlikeli maddelerle iştigali olan işletmelerin Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) alma, yenileme ve faaliyet konusu değişikliği için yapacağı müracaatlar sırasında hazırlanması ve başvuru ekinde sunulması zorunlu olan bir rapordur. Ek-3 raporu 11/06/2019 tarihinde yeni TMFB yönergesinin yürürlüğe girmesiyle birlikte zorunlu hale gelmiştir. Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi  yönergesi kapsamında olup olmadığını tespit ettirmek isteyen, kapsamda olup faaliyet konularını tespit ettirme zorunluluğu olan veya kapsamda olup faaliyet belgesini iptal ettirmek isteyen işletmeler için Ek-3 raporu düzenlenmelidir. TMFB alma, yenileme, iptal talebi ve faaliyet konusu değişikliği için yapılacak müracaatlar sırasında Ek-3 raporunu sunmayan işletmelerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Detaylar için tıklayınız!
BAŞA DÖN
error: Content is protected !!
HEMEN ARAYIN